Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden Maatos

Voorwaarden Gripeffect

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Gripeffect. Gripeffect is de handelsnaam van Linda van Herwaarden en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 86681192 en is gevestigd te Amersfoort.

 

1.    Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden verschillende begrippen gebruikt. Met Gripeffect wordt de gebruiker van deze algemene voorwaarden bedoeld: de partij waar jij diensten van hebt afgenomen. Jij (jou) bent de klant van Gripeffect en in wettelijke zin ben jij de Opdrachtgever. Als het gaat over we/ons, dan worden wij samen bedoeld: zowel Gripeffect als jij. De Overeenkomst is de plek waar wij afspraken maken. Dat doen we schriftelijk, maar daarmee bedoelen we niet alleen afspraken op papier, maar ook per e-mail en berichtendiensten zoals WhatsApp.

 

2.    Deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Gripeffect en jou. De voorwaarden bevatten aanvullende afspraken op onze Overeenkomst en zijn ook van toepassing op vervolgovereenkomsten tussen ons.

 

In het geval dat jij zelf algemene voorwaarden gebruikt, worden deze hierbij uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard. Alleen de algemene voorwaarden van Gripeffect zijn van toepassing.

 

We kunnen afwijken van deze algemene voorwaarden, maar dat kan alleen als we daar allebei schriftelijk mee ingestemd hebben. Als bepalingen in de Overeenkomst en de algemene voorwaarden afwijken, hebben de bepalingen in de Overeenkomst voorrang.

 

3.    Onze overeenkomst

In onze overeenkomst leggen we afspraken vast over de prijs en duur van de werkzaamheden die Gripeffect voor jou zal gaan verrichten. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

 

In alle gevallen geldt dat Gripeffect niet gehouden kan worden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen. Ook geldt altijd dat termijnen altijd indicaties zijn en nooit fatale termijnen.

 

Bij een online cursus

Bij online cursussen kun je per cursus lezen wat de inhoud van de cursus is, wat de prijs is en hoe lang je toegang krijgt. Dat is het aanbod. Daar staat ook bij of er bijvoorbeeld individuele coaching bij is inbegrepen. Op het moment dat jij de cursus aanschaft (door hem in je winkelmandje te doen en op betalen te drukken), is de overeenkomst tot stand gekomen.

 

Voor trainingswerkzaamheden

Gripeffect zal voor de aangevraagde diensten een offerte opstellen. Op het moment dat jij akkoord geeft op deze offerte (dat kan gewoon in een mail), komt de overeenkomst tot stand op het moment dat Gripeffect jouw akkoord heeft bevestigd.

 

4.    Prijzen en betaling

In de overeenkomst hebben we een prijs afgesproken. Daarbij staat aangegeven of de prijs inclusief of exclusief btw is.

 

Facturen moeten altijd binnen 14 dagen worden betaald, tenzij we iets anders hebben afgesproken.

 

Tenzij anders afgesproken, moeten facturen voorafgaand aan de werkzaamheden volledig worden voldaan. Gripeffect is gerechtigd om een voorschot op haar werkzaamheden te vragen. Online cursussen moeten altijd van tevoren betaald zijn voordat er toegang wordt verleend.

 

Het aanbieden van bepaalde diensten voor een prijs, betekent niet dat deze later ook voor dezelfde prijs aangeboden kan worden. Ook anderen kunnen geen aanspraak maken op de prijzen die wij hebben afgesproken.

 

Als je niet op tijd betaalt, zal Gripeffect wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Voor de hoogte hiervan worden de maximaal toegestane bedragen van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” aangehouden.

In het geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie van jouw bedrijf of het leggen van beslag, zijn eventuele vorderingen van Gripeffect op jou direct opeisbaar.

 

Voor trainingswerkzaamheden

De prijs in de offerte is exclusief 21% btw. In de prijs is inbegrepen het trainingsmateriaal, honorarium voor de trainer, reistijd, voorbereiding en coördinatie. Als Gripeffect voor jou de locatie moet regelen, worden deze kosten volledig doorberekend. Volg je als particulier een training op een vooraf bepaalde locatie? Dan zijn de kosten inbegrepen.

 

Reiskosten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht tegen 0,30 cent per kilometer. Parkeerkosten worden ook in rekening gebracht.

 

Gripeffect mag een aanbetaling verzoeken. Facturen moeten altijd binnen 14 dagen betaald worden, tenzij er iets anders is afgesproken.

 

5.    Uitvoering van de werkzaamheden

Overeenkomsten worden in principe uitgevoerd door Linda van Herwaarden, maar Gripeffect is gerechtigd om derden in te schakelen om (delen van) de overeenkomst uit te voeren. Dit zal altijd in overleg met jou gebeuren.

 

We zullen altijd samen overleggen wanneer de trainingsdata zullen plaatsvinden.

 

In de overeenkomst hebben we afspraken gemaakt over de specifieke werkzaamheden die Gripeffect voor jou gaat uitvoeren. Gripeffect spant zich altijd in om jou te helpen om de best mogelijk resultaten te laten behalen en zal altijd handelen als een goed opdrachtnemer waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat.

 

Gripeffect benadrukt dat haar verplichtingen uit de overeenkomst inspanningsverplichtingen zijn en geen resultaatsverplichtingen. Gripeffect spant zich in om jou door middel van haar dienstverlening te helpen om het door jou gewenste resultaat te behalen. Zij kan het halen van deze resultaten niet garanderen en is er niet voor aansprakelijk als jij het gewenste resultaat niet behaalt.  

 

In het geval dat jij jouw verplichtingen onder de overeenkomst niet nakomt (zoals onder andere het niet tijdig betalen van facturen), is Gripeffect gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.

 

6.    Jouw verplichtingen

Als werkzaamheden bij jou op locatie worden verricht, ben je verplicht om ervoor te zorgen dat er een afsluitbare trainingsruimte/werkplek is met daglicht, elektriciteit, scherm, flip-over en een computer waarbij jouw medewerkers in hun eigen omgeving kunnen inloggen.

 

Als er informatie van jou nodig is, ben jij verplicht om deze informatie op tijd, volledig en juist te verstrekken. Gripeffect is niet aansprakelijk voor jouw schade die is ontstaan doordat onjuiste, onvolledige of niet-tijdige informatie is verstrekt.

 

Extra werkzaamheden die het gevolg zijn van onvolledige, onjuist of niet-tijdige informatie zullen als extra kosten in rekening worden gebracht.

 

Jouw eigen inspanningen zijn van groot belang. Jouw eigen acties en jouw eigen input zijn altijd nodig om richting de door jou gewenste resultaten te gaan.

 

Als je een klacht hebt, moet je dit uiterlijk binnen 14 dagen na constatering melden op het e-mailadres info@gripeffect.nl. Ook al heb je een klacht, je bent nog steeds verplicht om de afgesproken betaling op tijd te voldoen.

 

Als jij een ingeplande sessie wil wijzigen, gelden daar de volgende regels voor:

–        Tot 48 uur van tevoren mag je de sessie kosteloos verplaatsen, maar:

–        als je een sessie korter dan 12 uur voorafgaand aan de start afzegt, vervalt hij altijd. De betalingsverplichting blijft dan bestaan.

–        Wijzigingsverzoeken moeten altijd per e-mail worden gedaan.

 

7.    Extra afspraken bij een online cursus

Na het aanschaffen van de cursus, wordt de content van de cursus in één keer beschikbaar gesteld.    

 

De cursus draait op software van derden. Gripeffect is geen eigenaar van deze software en kan daarom niet garanderen dat de software altijd toegankelijk is. In het geval van onbereikbaarheid van de software, ontstaat er nooit een schadevergoedingsverplichting. Als de software offline is, zal Gripeffect jou dat zo snel mogelijk laten weten. Zie ook het artikel over overmacht.

 

Je bent verplicht om na aankoop het gehele bedrag van de cursus te voldoen, ook als je in termijnen betaalt.

 

Voor het bereiken van gewenste resultaten, is het van essentieel belang om als cursist zijnde zelf inspanningen te verrichten. Je bent nooit verplicht om bepaalde handelingen te verrichten of na te laten. Je draagt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor jouw eigen handelingen en beslissingen.

 

Gripeffect benadrukt dat haar adviezen en tips in de cursus niet persoonlijk zijn en dus kunnen er geen adviezen worden gegeven die precies op jouw situatie van toepassing zijn.

 

Je mag jouw inloggegevens niet delen met anderen. Toegang tot de cursus is namelijk altijd persoonlijk. Dat geldt ook voor de inhoud van de cursus: die mag je niet delen met derden. Het zou voor Gripeffect namelijk heel erg vervelend zijn als de inhoud van de cursussen verspreid worden zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.

 

Gripeffect mag de inhoud van een cursus op elk moment aanpassen als zij van mening ben dat dat passender is.

 

Gripeffect heeft het recht om jou de toegang tot de huidige of een toekomstige cursus te ontzeggen. Dit kan het geval zijn als jij je niet houdt aan de gemaakte afspraken. 

 

In de 12 maanden nadat jouw cursustoegang is geëindigd, mag je zelf geen soortgelijke cursus aanbieden. Als Gripeffect van mening is dat jij (onderdelen van) de cursus hebt gekopieerd, is het aan jou om aan te tonen dat dit niet het geval is.

 

In het geval dat er ook livesessies bij de cursus zitten, moet je je aan de gedragsregels houden. 

 

Gripeffect mag naar eigen inzicht jouw toegang tot de cursus intrekken. Zij zal dit doen als daar goede gronden voor zijn, zoals bijvoorbeeld overtreding van de gedragsregels. Er ontstaat in dit soort gevallen geen recht op een schadevergoeding.

 

8.    Einde van de overeenkomst

We hebben in de overeenkomst afspraken gemaakt over hoe lang de overeenkomst zal duren. Wil je toch tussentijds de overeenkomst beëindigen? Dan gelden de regels uit dit artikel. Let op: deze bepalingen gelden alleen voor particuliere klanten. Ten aanzien van zakelijke klanten geldt dat de overeenkomst niet tussentijds opgezegd kan worden.

Alle kosten die Gripeffect al heeft gemaakt in het kader van de overeenkomst, worden volledig aan jou doorberekend. Daarbij merkt zij op dat het grootste deel van haar werkzaamheden in de voorbereidende fase aan het traject zit. Halverwege opzeggen betekent dus niet dat je ook de helft van de kosten terugkrijgt. Er zal altijd een berekening op maat gemaakt worden. Opzeggingen moeten altijd per e-mail plaatsvinden.

 

Gripeffect mag altijd de overeenkomst opzeggen als het niet redelijk is om haar te houden aan het verder laten duren. Dit kan bijvoorbeeld zijn als jij onvoldoende medewerking verleent aan de uitvoering van de werkzaamheden. Alle kosten die al gemaakt zijn, worden dan bij jou in rekening gebracht.

 

We mogen de overeenkomst allebei per direct en zonder dat er een rechter aan te pas komt ontbinden als ten aanzien van één van de partijen het faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of uitgesproken.

 

In het geval van een online cursus:

De cursus kan op elk moment offline worden gehaald. Jij wordt daar uiterlijk één maand van tevoren over op de hoogte gesteld. Er ontstaat in dit geval geen recht op een schadevergoeding of restitutie, omdat je toegang heeft gekregen tot de volledige cursusinhoud. Daarmee is Gripeffect haar verplichtingen nagekomen.

 

Als jij de cursus volgt als particulier, mag je binnen 14 dagen nadat de cursus is gestart, jouw geld terugvragen (het wettelijke herroepingsrecht). Stuur op tijd een mail naar info@gripeffect.nl en we maken het in orde. Als ondernemer heb je dit recht niet.

 

 

9.    Intellectueel eigendom

Gripeffect is maker van de informatie die jij krijgt in het kader van haar dienstverlening of zij heeft toestemming van de rechthebbende. Gripeffect bezit daarmee het auteursrecht of een licentie. Jij krijgt een gebruikslicentie ten aanzien van deze informatie.

 

Je mag informatie niet openbaar maken, delen met anderen, reproduceren, kopiëren, wijzigen enzovoorts: je mag er kennis van nemen en deze kennis voor eigen doeleinden gebruiken.

 

Als Gripeffect een inbreuk op haar auteursrechten constateert, zal een vergoeding in rekening gebracht worden bij de overtreder. In het geval van een online cursus is dat minimaal drie keer de prijs waarvoor de cursus op het moment van overtreding wordt verkocht. In andere situaties wordt het per geval beoordeeld. Gripeffect is naast deze vergoeding gerechtigd om ook vergoeding voor overige geleden schade te eisen.

 

Je mag de inhoud alleen toepassen voor het doel waarvoor je coaching bij Gripeffect hebt afgenomen. Je mag het niet voor andere doeleinden gebruiken. Voor informatie uit online cursussen geldt dat je de informatie uiteraard mag toepassen in jouw werk, maar daar geen zakelijk karakter aan mag geven.

 

10.Aansprakelijkheid

Gripeffect is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst. In het geval dat er in rechte wordt bepaald dat er toch sprake is van aansprakelijkheid, gelden de bepalingen uit dit artikel.

 

Aansprakelijkheid voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, misgelopen winst, gemiste besparingen, gevolgschade, psychische schade) is altijd uitgesloten. Aansprakelijkheid geldt altijd alleen voor directe schade.

 

De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het door jou betaalde bedrag voor de overeenkomst, met een maximum van € 500. In het geval dat de verzekering van Gripeffect tot uitkering overgaat, wordt de aansprakelijkheid gemaximeerd op het bedrag dat door de verzekering in deze specifieke situatie wordt uitgekeerd.

 

Beperkingen ten aanzien van aansprakelijkheid gelden niet voor situaties waarin er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

Jij vrijwaart Gripeffect voor aanspraken van derden die op enige manier verband houden met haar werkzaamheden.

 

11. Overmacht

Overmacht kan ervoor zorgen dat Gripeffect de overeenkomst niet (meer) kan uitvoeren. In het geval van overmacht, zal Gripeffect jou daar zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Onder overmacht vallen situaties zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: ziekte van Gripeffect, pandemie of epidemie, overheidsmaatregelen, (burger)oorlog of gevaar daarvoor, oproer, terrorisme, brand, waterschade, overstroming en werkstakingen. Het gaat steeds om situaties die buiten de schuld of risicosfeer van Gripeffect liggen.

 

Storingen of andere situaties van overmacht bij leveranciers (zoals gebruikte software) gelden ook als overmacht. Daaronder ook begrepen de (on)beschikbaarheid van het platform waarop de cursus draait.

 

In het geval van overmacht, gaat Gripeffect over tot het opschorten van de nakoming van de overeenkomst. De werkzaamheden worden dan tijdelijk niet uitgevoerd. Hoe lang dat duurt, hangt af van de overmacht. Na één maand mogen wij allebei de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat er ongedaanmakingsverplichtingen ontstaan.

 

12.Ten slotte 

Je bent verplicht om alle informatie rondom deze overeenkomst geheim te houden.

 

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Tenzij een wettelijke regeling anders bepaalt, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Gripeffect is gevestigd.

 

Er geldt een verjaringstermijn van één jaar ten aanzien van vorderingen die tegen Gripeffect worden ingesteld.

 

 

In het geval dat er omstandigheden zijn waardoor bepaalde artikelen uit deze algemene voorwaarden niet wettelijk zijn toegestaan, dan worden deze artikelen buiten beschouwing gelaten. De overige artikelen blijven dan wel van toepassing. 

© 2023 Gripeffect - Powered by Maatos